Contact Address in Suzhou

All Flagship students in China can use the Suzhou Center's address for their regular mailing needs:

Dr. Xiaobin Jian (简小滨)
OSU-SU Suzhou Center
No. 1 Shizi Street
Suzhou, Jiangsu
People's Republic of China
Post Code: 215006
Email: jian.1@osu.edu

Suzhou University

Feng, Chenghua, Co-Director (逢成华)
OSU-SU Suzhou Center
No. 1 Shizi Street
Suzhou, Jiangsu
People's Republic of China
Phone: +86 512 6588 0500
E-mail: laowu557@yeah.net

0